Menu

Организација

Школа функционише преко својих стручних, руководећих, управних и саветодавних органа:

  1. Наставничко веће
  2. Одељењска већа
  3. Стручна већа и тимови
  4. Стручни сарадници
  5. Директор
  6. Педагошки колегијум
  7. Школски одбор
  8. Савет родитеља
Go to top