Menu

Просторни услови рада

Просторни услови школе су следећи:

 • Број кабинета: 61
 • Број специјализованих учионица: 10
 • Број учионица опште намене: 46
 • Информатички кабинет: У школи постоје 5 кабинета која су опремљена са по десет рачунара. Сваки кабинет има свој сервер који је умрежен жичаном мрежом са осталим рачунарима тако да сваки рачунар може изаћи на интернет путем ADSL-а. Ови кабинети се користе за извођење наставе из предмета рачунарство и програмирање, рачунарство и информатика као и програмирање. 
 • Фискултурна сала: Политехничка школа има једну фискултурну салу.У школском дворишту по потреби ученици имају часове физичког васпитања.
 • Библиотека: Адаптацијом школског простора, наша библиотека заузима првог спрата старе школе што омогућује добру комуникацију са свим њеним корисницима – ученицима, наставницима и другима. Простор обухвата 70 m2 и састоји се из депоа, где су смештене књиге и читаонице чији је капацитет 25 места. По потреби простор се може организовати за одржавање књижевних вечери,промоција и других дешавања. Школска библиотека располаже фондом од 31.440 наслова, а фонд књига је прилагођен најновијим наставним плановима и програмима. Библиотека је у протеклој школској години имала око 1540 ученика чланова и готово сви запослени наставници су чланови библиотеке. Школска библиотека поседује један рачунар који користи библиотекар за архивирање књижног фонда.
 • Простори за реализацију ваннаставних активности: За потребе Ђачког парламента и осталих секција уређена је просторија у подруму старе школе, у којој се налази музичка опрема, компјутер, материјал за рад. Простор користе представници тимова Ђачког парламента и то тима за спорт, информисање, прву помоћ, хуманитарне акције и други
 • Радионице: Школа располаже машинским радионицама за ручну и машинску обраду и електро радионицама.
 • Други простори: Школа поседује и други простор као што је: канцеларијски простор, хигијенско-санитарне просторије, ходници и степенишни простор 560 м2, архива 20 м2, простор за одлагање наставних средстава која нису у употреби, поправку оштећеног намештаја.

Опремљеност школе наставним средствима и опремом у односу на важеће нормативе по предметима У односу на захтеве прописане нотмативима простора, опреме и наставних средстава школа је опремљена у следећим процентима:

 1. Општа наставна средства 80%
 2. Општеобразовни предмети 70% - 100%
 3. Машинска група предмета 80% - 100%
 4. Електротехничка група предмета 80% - 100%
 5. Саобраћајна група предмета 70%
 6. Средства за рад стручних сарадника 80%

Политехничка школа поседује службени аутомобил марке Zаstava 101.

Go to top