Up

Правилници

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 88/2017 од 29.9.2017. године, а ступио је на снагу 7.10.2017.

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о средњем образовању и васпитању

Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 55/2013 и 101/2017 (чл. 55. није у пречишћеном тексту).

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет Закона

Члан 1.

Овим законом уређује се средње образовање и васпитање, као део јединственог система образовања и васпитања, и то: обављање делатности средњег образовања и васпитања, употреба језика, програми и испити, права, обавезе и одговорности ученика, евиденција и јавне исправе, штрајк запослених, као и друга питања од значаја за средње образовање и васпитање.

Термини изражени у овом закону у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

Закон о средњем образовању и васпитању

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 88/2017 од 29.9.2017. године, а ступио је на снагу 7.10.2017.

Закон о основама система образовања и васпитања

Овим правилником уређује се поступак унутрашњег узбуњивања код послодавца – Политехничке школе,у складу са одредбама Закона и Правилника.

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца

У нашој школи на седници наставничког већа одржаној 3 октобра 2016. године обављена је презентација правилника о стручном усавршавању наставника. Детаље правилника можете видети у приложеној презентацији коју је том приликом предавач презентовао.

Презентација правилника о стручном усавршавању наставника

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 85/2013)Школски одбор је на седници од 29.11.2012. год. донео: ИЗМЕНЕ ПРАВИЛНИКА О МЕТОДОЛОГИЈИИ СМЕРНИЦАМА ЗАСТАЛНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊА У ПОЛИТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ

ИЗМЕНЕ ПРАВИЛНИКА О МЕТОДОЛОГИЈИ И СМЕРНИЦАМА ЗА СТАЛНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊА У ПОЛИТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ
Документа за менторе и приправнике
Правилник о похвалама, наградама и одговорности ученика

Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vasoitanju

Правилник о оцењивању ученика
 
 
Powered by Phoca Download

Пријављивање сарадника сајтаПријатељи школе

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Go to top